Bruksvilkår

Bruksvilkår

LEIEKONTRAKT

Herøya Hybelhotell AS, org.nr. 991 376 097 er definert som utleier.

Leieforholdet omfatter leie av en hybel i eiendommen Bekkegata 46, 3936 Porsgrunn.
Leieforholdet omfatter det inventar og løsøre som befinner seg på hyblene samt fellesareal på tidspunktet for inngåelsen av leiekontrakten. Det er ikke tillatt å bo flere enn 1 person pr hybel.
Leieforholdet løper fra den perioden som er booket.

Oppsigelse
Dersom du ønsker å si opp ditt leieforhold hos Herøya Hybelhotell må du levere inn nøkkel i boks merket «Key drop» på innsiden av hoveddør.
Ved ukesleie er oppsigelsestiden satt til påbegynt uke
(Eksempel: Dersom du leverer nøklene på en onsdag, vil du fortsatt måtte betale frem til og med søndag).
Leie påløper helt til nøkkel er tilbakelevert i boks merket «Key drop»!

Ordensregler

Hærverk, uforsvarlig oppførsel og uakseptabel støy vil føre til umiddelbar utkastelse, og ingen refusjon av betalt leie. Leietaker skal følge ordensregler for bygget, og det understrekes at bedriften plikter å informere samtlige beboere som skal benytte bygningen om at:

——————————————————————————————————–

1.Det skal være ro etter 22.00. Høy musikk og fester er ikke tillatt uansett tid på døgnet.
2.Det er ikke tillatt å røyke inne i bygget. Røyking skal kun foregå på terrassen eller ute. Det er romslig terrasse med sittegruppe i hver etasje. Det ilegges en bot pålydende 2500 kr for røyking som er registret på hybelen, uavhengig av hvem dette måtte være.
3.Beboerne skal behandle inventar og bygget ellers på en forsvarlig måte.
4.Husdyr er ikke tillatt.
5.Slukk lyset når du forlater hybelen.
6.Det er ikke lov å bruke stifter/tape/skruer/spiker på vegger og dører.
7.Det er strengt forbudt å benytte te-koker, kaffetrakter e.l kjøkkenapparater på hybelen da det elektriske anlegget ikke er beregnet for dette.
8.Det er ikke tillatt å bo flere enn 1 person pr rom.
9.Hver beboer rydder opp etter seg når man han brukt kjøkken.

Husleien inkluderer internett (fiber) i

bygget/på fellesarealer, fri bruk av vaskerom, treningsrom, etc.

Leien inkluderer også vask av fellesarealer en gang i uken.

Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring av faktura, pålydende kr. 65,-.

Gebyr for nøkler som mistes eller ikke leveres tilbake ved utflytting eller mistes er kr. 1500,-.

10.Hybelens stand.

Hybelen er møblert og rengjort ved innflytting. Eventuelle mangler må omgående varsles.

11.Leietakers plikter, avtalebrudd/utkastelsesklausul

Leietaker skal behandle leieobjektet og eiendommen ellers med tilbørlig aktsomhet. Leietaker plikter å betale all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, husstand eller andre personer som han har gitt adgang til hyblene eller eiendommen ellers. Enhver annen skade som ikke kan henføres til leietakers ansvarsområde og som må utbedres uten opphold, plikter leietaker straks å melde til utleier. Annen skade eller mangel som ikke må utbedres uten ugrunnet opphold må han melde uten unødig forsinkelse. Forsømmer leietaker pliktig melding, taper han sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for skaden. Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding og bort kjøring av diverse som leietaker har etterlatt på hybelen eller fellesområde.  Dette belastes med tmesats på NOK 500,- eks mva. Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietaker plikter da å fraflytte leieobjektet. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves ved mislighold av ordensregler, eller hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. § 13-2 3. ledd (a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. § 13-2 3. ledd (b) i tvangsfullbyrdelsesloven. Leietaker plikter å betale leie for den tid som måtte være igjen av leietiden. Leietaker må også betale de omkostninger utkastelse, søksmål og rydding/ rengjøring av leieobjektet fører med seg. Dette belastes med en timespris på NOK 500,- eks mva.

12.Leieforholdets opphør.

Når leieforholdet er slutt, skal leietaker overlevere lokalene ryddige og med tilbehør til utleier i samme stand og mengde som ved overtagelsen. I motsatt fall kan utleier foreta manglende vedlikehold/supplering på leietakers bekostning.

Utleier aksepterer normalt slit og elde frem til fraflytting. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og søppel/eiendeler vil bli kastet eller fjernet for leietakers regning.

Kontakt: +47 913 89 000.
Herøya Hybelhotell AS, Bekkegata 46, 3936 Porsgrunn.